Zadružne elektrane u korist lokalne zajednice - Slučaj Solarna Stara

 Jedan od osnovnih zadružnih principa je briga za lokalnu zajednicu. Zadruge treba da doprinose održivom razvoju lokalnih zajednica u kojima posluju, kroz sprovođenje zadružne politike u skladu sa potrebama i identitetom te zajednice. Upravo grubo nepoštovanje želja i potreba lokalnih zajednica na Staroj planini predstavljalo je uzrok sukoba između lokalnih meštana i investitora u male hidroelektrane (MHE). Sa druge strane zadružne solarne elektrane morale bi da se postave u dogovoru sa lokalnom zajednicom i u skladu sa njemin potrebama.

Staroplaninski kraj je odlučnošću i upornošću meštana lokalnih sela, i uz podršku koju su dobili širom Srbije, 2020. godine uspeo da zaustavi izgradnju malih derivacionih hidroelektrana, čiji način gradnje i eksploatacije (“guranje reka u cevi”) nisu održivi. Iako zamišljene i predstavljene kao održivi način proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, njihovom realizacijom došlo je do konflikta između ličnih interesa investitora i lokalne zajednice. Borba protiv pojedinih štetnih MHE projekata dovela je do porasta skepse lokalnog stanovništva i prema drugim vidovima obnovljivih izvora energije.

Kako bi se otklonile sumnje lokalne zajednice i izgradilo međusobno poverenje neophodno je svaki projekat izgradnje zadružnih solarnih elektrana na krovovima lokalnih javnih objekata otpočeti upoznavanjem sa lokalnim stanovništvom i objašanjavanjem svrhe projekta. Lokalno stanovništvo najbolje poznaje geofizičke osobenosti lokacije, kao i stanje objekata, i može da da značajne uvide i predloge kako unaprediti prvobitni projekat.

U slučaju izgradnje solarnih krovnih elektrana na krovovima mesne zajednice u selu Temska i doma kulture u selu Dojkinci, članovi i članice energetske zadruge Elektropionir su odmah po definisanju početne ideje kontaktirali predstavnike lokalnih zajednica kako bi proverili da li uopšte postoji interesovanje. Tek kada je utvrđeno da postoji interesovanje pristupilo se narednim koracima. Jedan od koraka bio je i kontaktiranje Grada Pirota u čijem se vlasništvu i nadležnosti nalaze objekti na kojima je planirana izgradnja solarnih elektrana. Sa Gradom Pirotom ostvarena je saradnja i dobijena je potvrda o dugoročnom besplatnom korišćenju krovova dva objekta u vlasništvu grada u cilju izgradnje solarnih elektrana. Dogovor je formalizovan kroz Memorandum o saradnji gde se zadruga Elektropionir obavezala da sav ostvareni godišnji prihod dobijen od prodaje struje iz elektrana preda na korišćenje lokalnoj zajednici u cilju unapređenju lokalnih uslova života.

Lokalna zajednica u ovom slučaju igra veliku ulogu jer je i finansijski model prikupljanja sredstava za izgradnju krovnih solarnih elektrana baziran na crowdfunding kampanji koja predstavlja način finansiranja projekata u kojima građani i privreda bespovratno doniraju određenu svotu novca obično za projekte koji imaju za cilj razvoj javnog dobra, pomoć pri rešavanju nekog problema ili izazova sa kojim se susreće neka zajednica na lokalnom nivou. U ovom slučaju čitava kampanja prikupljanja novca bila je bazirana na alternativi nedemokratskog pristupa i ekološke degradacije radi dobijanja energije iz malih hidroelektrana naspram viziji čiste energije i zajedničkom prihodu od solarnih elektrana i koristi za lokalnu zajednicu.

Ovakvim tipom finansiranja zadružnih elektrana dolazi se do zajedništva i povezivanja energetske zadruge, lokalne zajednice, grada ili lokalne samouprave, kao i građana i građanki koji doniraju novac za izgradnju solarne elektrane. Osim dobijanja čiste i obnovljive energije, izgradnja ovakve elektrane doprinosi promeni narativa i pokazuje da su uspešne saradnje u domenu obnovljivih izvora energije moguće. Uz to ovakav tip elektrana finansijski doprinosi lokalnim zajednicama koje se nalaze u nezavidnom položaju i raspolažu malim finansijskim sredstvima ali imaju veliki značaj koji se može posmatrati kao svojevrsni kapital.  

  1.  VIDEO

2. TEKST

       Lokacija

             Zašto ta lokacija?

Za makrolokaciju izabrana je Stara planina zbog istorije borbe lokalnog stanovništva protiv malih hidroelektrana i potrebe za upoznavanjem zajednice sa alternativnim održivim načinima proizvodnje električne energije. Izabrana su dva sela, Temska i Dojkinci, gde postoji aktivna lokalna zajednica spremna da zajedno sa zadrugom učestvuje u realizaciji projekta izgradnje zadružene solarne elektrane. 

             Osunčanost lokacije

Okolina Pirota i područje Stare planine pogodna su lokacija jer su jedan od krajeva Srbije koji prima najviše sunčevog zračenja a usled veće nadmorske visine i hladnije temperature gubitak energije je minimalan. Krovovi su povoljno geografski okrenuti (jug i jugozapad) bez rastinja ili drugih objekata koji bi umanjili količinu sunčeve insolacije. Krov mesne zajednice u selu Temska prosečno godišnje prima 1241 kWh/m², dok je procenjena godišnja vrednost insolacije za krov doma kulture u selu Dojkinci 1286 kWh/m².

             Veličina parcele / krova objekta na kome se elektrana postavlja.

Instalisa snaga fotonaponskih zadružnih elektrana na krovovima biće 6 kWp (16 panela od po 375 kWp). Površine krovova mesne zajednice Temska i doma kulture Dojkinci veće su od potrebne površine koju će zauzimati solani paneli. Dodatni prostor na krovovima može poslužiti za proširenje solarne elektrane, ukoliko bude bilo potrebe/mogućnosti za povećanjem kapaciteta.

             Vlasništvo nad lokacijom kupovina ili iznajmljivanje?

Krovovi mesne zajednice u selu Temska i doma kulture u selu Dojkinci u vlasništvu su grada Pirota. Kako bi se omogućilo nesmetano korišćenje krovava energetska zadruga je potpisala Memorandum o razumevanju i saradnji sa gradom Pirotom prema kome se prostor na krovovima ova dva objekta ustupa na besplatno korišćenje zadruzi u cilju postavljanja solarnih panela. U sledećem koraku zadruga i Grad će potpisati Ugovor na 25 godina, koliko iznosi i garancija na solarne panele.

 

        Finansiranje i postavljanje elektrane:

              Kako je planirano finansirananje elektrane? Na koji način će se prikupljati novac?

Finansiranje izgradnje solarnih elektrana u selima Temska i Dojkinci uspešno je realizovano putem crowdfunding kampanje, uz pomoć zadružnih sredstava i donatorskih sredstava. Ukupna vrednost ovog projekta (izrada projekta, ishodovanje odobrenja za priključenje, izgradnja, troškovi brojila…) iznosi 1.680.000 dinara. Crowdfunding, ili donacijska kampanja, predstavlja inovativni način prikupljanja sredstava za projekte koji doprinose zajednici, na ovaj način građani i kompanije doniraju za projekte od društvenog značaja. Tokom trideset dana trajanja crowdfunding kampanje prikupljeno je ukupno 972.452 dinara od strane 229 pojedinačnih donatatora, što je 132.452 dinara više od ciljane sume za jednu elektranu. Time je omogućeno da se početno planirana snaga solarnih elektrana proširi, a drugi deo novca je obezbeđen kroz projektnu saradnju i korišćenjem zadružnih sredstava.

            Ko postavlja elektranu?

Projekat izrađuju i elektrane postavljaju ovlašćene licencirane firme. Kako su i projektantska firma i izvođač radova prepoznali širi društveni značaj izgradnje ovakvih elektrana u lokalnim zajednicama, obezbeđen je popust na izvedene radove.

           Cena jedne zadružne elektrane

Predviđeni budžet (za jednu solarnu elektranu):

Izgradnja solarne elektrane od 5.25 kWp (684.000 RSD), koja obuhvata:

→ 1 invertor od 5 kW,

→ 14 solarnih panela od 375 Wp (ukupno 5.25kWp),

→ podkonstrukciju za kosi krov sa crepom,

→ kablovi, kablovski pribor i zaštitna oprema,

→ montažu i puštanje sistema u rad.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenje procedure do sticanja statusa „Proizvođača iz OIE”: 96.000 RSD

Izgradnja priključka i nabavka brojila za potrebe rada elektrane: 60.000 RSD

UKUPNO: 840.000 RSD 

           Kakve su dozvole potrebne? Ko ih izdaje? Koliko se na njih čeka? Koliko koštaju?

Uz propratnu dokumentaciju (list nepokretnosti, kopiju plana, izvod iz katastra vodova) koja je potrebna za sprovođenje procedure, za zadružnu elektranu je potrebno prvo rešiti pravno-imovinske odnose, što će omogućiti Ugovor sa gradom Pirotom o ustupanju krovova na korišćenje za potrebe elektrana..

Pošto su solarne elektrane manje od 50kW instalisane snage, može se ići skraćenom procedurom i tražiti odobrenje za izvođenje radova kroz objedinjenu proceduru, dok se uslovi od elektrodistribucije dobitijaju u posebnom postupku, potrebno je mimo objedinjenje procedure ishodovati Uslove za projektovanje i priključenje (Uredba o lokacijskim uslovima, član 18, poslednji stav).

Po dobijanju uslova od EPS distribucije, pristupa se ishodovanju Odobrenja za izvođenje radova uz izradu neophodne projektno-tehničke dokumentacije. Zatim se podnosi se zahtev za Odobrenje za priključenje od strane distribucije. Po dobijanju odobrenja, potrebno je ispuniti niz komercijalnih i tehničkih uslova, koji obuhvataju potpisivanje neophodnih ugovora sa elektrodistribucijom i snabdevačem kome će se prodavati struja i ugovori oko izgradnje priključka za elektranu od strane distribucije.

Po izgradnji, potrebno je dobiti saglasnost na tehičku dokumentaciju od sektora zaštite od požara (MUP) i pristupa se ishodovanju upotrebne dozvole. Na osnovu upotrebne dozvole, distribucija vrši interni tehnički prijem i pušta elektranu u probni ili odmah trajni rad.

Obzirom da je još uvek relativno mali broj fotonaponskih centrala male snage priključen na distributivni elektroenergetski sistem, očekuje se da sve procedure priključenja u razumnom roku budu usaglašene i dodatno ubrzane. U ovom momentu je realno očekivanje da se procedure odvijaju nešto sporije nego što je to podzakonskim aktima predviđeno.

Procena je da su takse i trošak izgradnje priključka reda veličine od 50.000 do 70.000 dinara po elektrani pošto ih ima dve.

 

        Model poslovanja (ekonomska dimenzija):

             Kako pronaći kupce za proizvedenu električnu energiju potpisati ugovor i ostvariti prihod?

Zadruga će potpisati ugovor o prodaji generisane električne energije sa ovlašćenim snabdevačem na tržištu. Odabir snabdevača biće napravljen u skladu sa pristiglim ponudama. Period isplate preuzete električne energije će biti definisani ugovorom, a izvesno će se uskladiti sa obračunima u određenom vremenskom periodu, pošto cene električne energije pokazuju tendenciju stalnog porasta a time će rasti i prihod od zadružne elektrane.

             Koliko struje konkretna elektrana proizvodi

Instalisa snaga elektrana će biti 6 kWp i očekivano je da na godišnjem nivou proizvode oko 7.2 MWh električne energije. To je npr. dovoljno električne energije da zadovolji potrebe dva prosečna seoska domaćinstva.

             U čijem je vlasništvu elektrana nakon izgradnje i ko je zadužen za njeno održavanje? Koliko traje elektrana pod uslovom normalnog održavanja? Koji su rashodi vezani za rad elektrane?

Elektrana nakon izgradnje i puštanja u rad ostaje u vlasništvu zadruge, ali je ugovorom sa Gradom predviđeno da sav ostvareni prihod ide lokalnoj zajednici u cilju unapređenja njihovih aktivnosti. Uobičajeni životni vek fotonaponske centrale je 25 godina, s tim da proizvođači fotonaponskih panela garantuju da prinos električne energije tokom barem 20 godina (zavisno od kvaliteta i proizvođača) neće pasti ispod 80% instalisane snage. Kada se jednom postavi i pusti u rad, rashodi oko održavanja elektrane su minimalni i njih će u ovom slučaju snositi energetska zadruga. Tokom prvih pet godina sva oprema će imati garanciju tako da u ovom periodu gotovo da nema rashoda. Nakon ovog perioda biće potrebno zameniti inverter, čiji vek trajanja je kraći od veka trajanja solarnih panela.

             Da li je zadružna elektrana profitabilna? Koliki je profit i ostale koristi? Na koji način se to meri i izračunava?

Zadružna elektrana je ekonomski profitabilna, njena profitabilnost zavisi od cene električne enrgije na tržištu. Osim monetarne profitabilnosti ovakve zadružene elektrane donose benefite lokalnoj zajednici kroz unapređenja znanja o solarnoj energiji i pokazivanja primera održivog energetskog razvoja.

             Koliko vlasnika ima, kako se deli profit među vlasnicima?

Solarne elektrane biće u nedeljivom vlasništvu zadruge. Zadruga se posebnim protokolom i ugovorima potpisanim sa lokalnim udruženjima, obavezuje da prihod od prodaje električne energije donira lokalnim udruženjima i inicijativama. Minimalno trajanje ugovora je 20 godina, koliko iznosi i garancija na postavljene solarne panele.

 

Grafički prikaz procesa uspostavljanja i rada elektane u korist lokalne zajednice:

Solarna stara